បណ្ណសារដ្ឋានជាតិនៃកម្ពុជា

សំណុំឯកសារថ្មីដែលបណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជាទើបតែទទួលបានមានៈ សំណុំបណ្ណសារ និងរូបថត របស់លោក ហ្សាលមីយែ័រ Charles Meyer និងលោក អែលម៉ីហ្គ័រ