ការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន នូវកុំព្យូទ័រ និង ឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀត

អ្នកស្រាវជ្រាវបានអនុញ្ញាតិឱ្យប្រើប្រាស់នូវការវាយឯកសារដោយកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន ឬប្រដាប់ថតសម្លេង នៅសាលអាន ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវ អាចទុកកាតាបនៅលើទូនៃច្រកចូលសាលអាន។ ការប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីនៅបណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា មានប្រដាប់ដោតចរន្តអគ្គិសនី ដែលមាន កំលាំងថាមពល 220V តាមស្តង់ដានៃប្រទេស អ៊ឹរ៉ុប ដែលមាននៅសាលអាន សំរាប់កុំព្យូទ័រតូចៗ (Laptop Computeurs) ឬក៏ឧបករណ៍អេឡិច ផ្សេងៗទៀត។ ចំពោះម៉ាស៊ីនថតជាឌីហ្សីតាល់ និងម៉ាស៊ីនស្កេន មិនអនុញ្ញាតិឱ្យប្រើប្រាស់ទេ លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតិពីមន្ត្រីបណ្ណសារដ្ឋានជាតិ កម្ពុជា ។