ភាពងាយស្រួលនៃសាលអាន

ឧបករណ៍ ឬ ប្រដាប់ប្រដារដែលអាចប្រើប្រាស់នៅសាលអាន អាចជួយអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការកំណត់នូវអត្ត សញ្ញាណ ឬរកឱ្យឃើញនូវការ ប្រើប្រាស់ឯកសារជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងសំណុំឯកសារ របស់បណ្ណសារដ្ឋាន ជាតិកម្ពុជា។ ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជាមួយទិន្នន័យ និងការបោះពុម្ព កាតាឡុក អាចជួយអ្នកស្រាវជ្រាវរកបាន នូវឯកសារដែលត្រូវការស្រាវជ្រាវ ។

បើសីនអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីសំណុំបណ្ណសាររបស់ បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា (សូមភ្ចាប់បណ្តាញទៅ សំណុំបណ្ណសារ របស់បណ្ណសារដ្ឋាន ជាតិកម្ពុជា)

សូមភ្ជាប់ទៅបណ្តាញកាតាឡុក (ភ្ជាប់បន្ថែមទៅការស្វែងរកកាតាឡុករបស់ បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា)