តើអ្នកណាដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់នូវបណ្ណសារទាំងនេះ?

បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា គីជាគ្រឺៈស្ថានសាធារណៈ ដែលបានបើកទ្វារសំរាប់អតិឋិជនណាដែលមានការ ចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងរ៉ាវព្រិត្តិ ការណ៍ផ្សេងៗ នៅក្នុងអតីតកាលនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកមកស្រាវជ្រាវជាភ្ញៀវជាតិ-អន្តរជាតិ និងការខិតខំយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះពួក គេនូវការស្វែងរកសំណួរចម្លើយក្នុងចំណោមឯកសារដ៏សម្បូរបែប តាំងពីពីរសតវត្សកន្លងមកហើយ។ បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា គីជាគណៈកម្មការ មួយដែលមានប្រសិទ្ធិភាព មិនរើសអើងចំពោះភ្ញៀវដែលមកពីជាតិសាសន៍ខុសៗគ្នា ដែលបានអញ្ជើញមកធ្វើការស្រាវជ្រាវ។

មូលហេតុដោយអ្នកស្រាវជ្រាវយើងសុទ្ធតែមកពីបណ្តាសកលវិទ្យាល័យនានា បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា មិនតម្រូវឱ្យមានលក្ខណៈស្មុកស្មាញ ណាស់ណាទេ ចំពោះបែបបទក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅបណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ក៏បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា ត្រូវបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួលឱ្យការស្រាវជ្រាវនេះទទួលបានជោគជ័យដែរ។ អ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវរៀបចំខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការស្រាវជ្រាវ ។