ការបោះពុម្ពសៀវភៅ

ចាប់ពីការបើកឡើងវិញជាសាធារណៈ(បន្ទាប់ពីមានការអភិវឌ្ឍន៍នូវទិន្នន័យបណ្ណសារ) នៅពាក់កណ្តាលទស វត្សរិ៍ទី៩០មក បណ្ណសារ ដ្ឋានជាតិកម្ពុជា មានការកើនឡើងនូវចំនួនអ្នកមកស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើន ទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុក និងនៅក្រៅស្រុក ដើម្បីមកសិក្សាស្រាវជ្រាវ នូវអ្វី ដែលជាកេរ្តិ៍ដំណែលរបស់ជាតិ ក្នុងការសរសេរសារណា ឬនិក្ខេបទរបស់ពួកគេ។ យើងសូមបង្ហាញនូវបញ្ជីខ្លះៗ ទាក់ទងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅ ទសវត្សរិ៍ចុងក្រោយ ដែលបានមកពីបណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា ក្នុងការដាក់តាំងបង្ហាញនូវប្រធានបទ ដែលបណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា មាន ។