កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជាគឺជាសមជិកនៃ ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ណសារអន្តរជាតិ ឆ្នាំ១៩៩៦

( International Council Archives : ICA ), សមាជិកនៃ ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ណសារអន្តរជាតិតំបន់អាស៊ី អាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ ២០០៣ ( South East Asian Regional Branch International Council on Archives : SARBICA ), និងជាសមាជិកនៃ សមាគមបណ្ណសារសោត- <ទស្សន៍អាស៊ី-អាគ្នេយ៍ និងប៉ាស៊ីហ្វីក ឆ្នាំ២០០៦ ។ <តាំងពីមុនមកបណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា  បានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយួស្ថាប័នដ៏ទៃជាច្រើនទៀត ជាពិសេសបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាម វិទ្យាស្ថាននៅឯក្រៅប្រទេសតាមរយៈកម្មសិក្សាហ្វឹកហ្វឺនរួមមាន ៖ បណ្ណសារដ្ឋាននៃសហព័ន្ធសូវៀត, បណ្ណសារដ្ឋាននៃសាធារណៈរដ្ឋបារាំង, ម៉ាឡេ ស៊ី