ទំនាក់ទំនង

សូមទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់តាមអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម ៖
បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា ផ្លូវលេខ ៦១ ហ៊ីងប៉ែន, សង្កាត់វត្តភ្នំ, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១១០៩
ទូរស័ព្ទនិងទូរសារលេខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ៥៨២

អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល: rchives.cambodia@camnet.com.kh

ភ្ជាប់បណ្តាញសិក្សាស្រាវជ្រាវ នៅតាមគ្រឹះស្ថាន និងបណ្ណសារផ្សេងទៀត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា