មន្ត្រី

បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា មានមន្ត្រីធ្វើការទាំងអស់ចំនួន ១៨នាក់ៈ

លោកស្រី អ៊ី ដារី ប្រធាននាយកដ្ឋាន

លោកស្រី ជា សាវុន អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

លោក ម៉ម ឈាន អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន