ហ្វុងឯកសារកម្ពុជា ដែលបោះពុម្ពផ្សាយជាទស្សនាវដ្តី

នេះជាសំណុំដែលមានទំហ៊ំច្រើននិងបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈនូវអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម លន់ ណុល និងរដ្ឋា- ភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ដែលរួមមានៈ សុន្ទរកថា-កម្មវិធីជប់លៀង-សុន្ទរកថាក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទ-លក្ខន្តិកៈរបស់អង្គការ ឬសមាគម ផ្សេងៗ៘ សំណុំនេះក៏មានផងដែរនូវឯកសារដែលរៀបរៀងដោយ សម្តេចនរោត្តមសីហនុ ដូចជាៈ សុន្ទរ ពិធីបុណ្យ ផ្សេងៗ-ប្រកាស នយោបាយ ទស្សនាវដ្តី និងព្រឹត្តិប័ត្រផ្សេងៗ ពីសម័យអាណានិគម សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម សម័យ លន់ ណុល រហូតមកទល់បច្ចុប្បុន្ន។ បណ្ណ- សារដ្ឋានជាតិ មានសៀវភៅជាច្រើនស្តីពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ហើយអាចស្រាវជ្រាវ និងប្រើ ប្រាស់បានតាមរយៈព័ត៌មានដូចគ្នា ។

  • ឯកសារនេះមានទំហ៊ំ ៤៦១៨ items (without the periodicals) on 120 linear meters
  • ជំនួយក្នុងការស្រាវជ្រាវតាមរយៈកាតាឡុក អាចស្រាវជ្រាវដោយយោងទៅលើប្រធានបទ  ប្រភេទចំណាត់ ថ្នាក់ ឬចំណងជើងនៃពាក្យ។