សំណុំឯកសាររបប ប៉ុល ពត

បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជាមានឯកសារពាណិជ្ជកម្មនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំនួនជាង១០០.០០០ទំព័រ មានជាអាទិ៍អនុសញ្ញាផ្លាស់ប្តូរទំ និញ- បញ្ជីនាំចេញនាំចូល-បញ្ជីដឹកជញ្ចូនតាមដែនសមុទ្រ និងឯកសារស្តីពីពាណិជ្ជកម្មក្នុង និងក្រៅប្រទេសរបស់ របប ប៉ុល ពត ។

ចំពោះព័ត៍មានផ្សេងៗទៀតអំពីប្រភពដើមខ្មែរក្រហម និងប្រវត្តិសក្មភាពផ្សេងៗនៃរបប ប៉ុល ពត អ្នកស្រាវជ្រាវអាចស្រាវជ្រាវបាននៅ បណ្ណសារដ្ឋាន នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា។