ខិត្តប័ណ្ណ

សំណុំនេះមានក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ១៩៥៤-១៩៩៣ ដែលទាក់ទងនឹងខិតបណ្ណស្តីពី ការសិក្សាអប់រំ ពត៍មាន នយោបាយ និងព្រិត្តិការផ្សេងៗ ដល់ ប្រជាជនទូទៅដែលខិតបណ្ណនេះផលិតដោយរដ្ឋាភិបាល ហើយបង្កើតឡើងនូវអ្វីដែលជាភាពពិតប្រាកដ ប្ញជួយឱ្យមានឥទ្ធិពល ក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅ របស់ប្រជាជន ។

  • សំណុំនេះមានចំនួន ៥៤២ ចំណងជើង
  • ជំនួយក្នុងការស្រាវជ្រាវៈអាចស្រាវជ្រាវបានតាមរយៈពត៍មានអេឡិចត្រូនិច ដោយយោងទៅតាមពាក្យណាមួយនៃចំណងជើងឯកសារ។