សំណុំឯកសារអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ននៃអង្កការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា (UNTAC)

សំណុំឯកសារនេះមានបរិមាណតូច ដែលបង្កើតឡើងដោយអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន នៃអង្កការសហប្រជាជាតិ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ១៩៩២-ឆ្នាំ១៩៩៥ ដែលជាសំណុំរឿងក្តីក្តាំ និងពាក្យបណ្តឹងរឿងដីធ្លីឯកជនផ្សេងៗ។ សំណុំឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំតាមខេត្ត និងតាមឈ្មោះអ្នកដើម ចោទ ។

  •    ទំហ៊ំនៃសំណុំឯកសារនេះមាន 7 linear meters
  •    ជំនួយក្នុងការស្រាវជ្រាវឯកសារនេះ តាមរយៈបញ្ជីឯកសារដែលបានធ្វើហើយ

សូមភ្ជាប់ទៅបណ្តាញកាតាឡុក(ភ្ជាប់បណ្តាញទៅ ការស្វែងរកកាតាឡុករបស់ បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា)