ការរកទីតាំងបណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា

បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា មានទីតាំងនៅផ្លូវលេខ៦១ វិថីហ៊ីងប៉ែន សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ (ចន្លោះ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ និង សណ្ឋាគារ ឡឺរ៉ូយ៉ាល់) ទូរសព្ទ និងទូរសារ លេខ ៨៥៥ ២៣ ៤៣០ ៥៨២។