ពេលម៉ោងធ្វើការ

បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកម្ពុជា បើកបំរើអោយស្រាវជ្រាវពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យឈប់សំរាក៖

-ពេលព្រឹក         ម៉ោង ៨.០០ – ១១.០០

-ពេលល្ងាច         ម៉ោង ២.០០ – .០០